ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН СТАТИСТИК


2019 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас


 
 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас
Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал
Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)
 Эх сурвалж: www.mik.mn